Algemene Voorwaarden Zumba by Wendy

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Zumba by Wendy. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Zumba by Wendy geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zich voor het gebruik van welke voorziening dan ook of deelname aan welke activiteit dan ook, ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen.

ARTIKEL 2 INTAKEPROCEDURE
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient de klant, alvorens hij of zij deelneemt aan een van de activiteiten, het intakeformulier te hebben ingevuld. Het formulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Zumba by Wendy te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de lessen. Veranderingen betreffende persoonsgegevens dient de klant zo snel mogelijk aan Zumba by Wendy door te geven.

ARTIKEL 3 TIJDSTIP EN PLAATS
Bij bevestiging van inschrijving zal Zumba by Wendy meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Zumba by Wendy bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Verhindering dient 24 uur voordat de training begint bekend gemaakt te worden. Dit geldt zowel voor Zumba by Wendy als ook de klant.

ARTIKEL 4 RISICO en AANSPRAKELIJKHEID
De klant weet dat het beoefenen van sport risico’s met zich mee brengt. Het deelnemen aan lessen van Zumba by Wendy is geheel voor eigen risico van de klant.

  • Zumba by Wendy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de klant.
  • De klant zal Zumba by Wendy vrijwaren voor aanspraken van derden ten deze.
  • Zumba by Wendy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de klant.

ARTIKEL 5 opzegging
Na afloop van de eerste periode van inschrijving wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd.

  • Na afloop van de eerste periode kan de klant de overeenkomst op ieder moment opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 kalendermaand (vb. geef je een opzegging door op 30 december, dan is 31 januari de laatste dag van jouw lidmaatschap).
  • Opzegging dient gedaan te worden via de post of via de e-mail.

ARTIKEL 6 BETALINGSVOORWAARDEN
Bij de overeenkomst van klant en Zumba by Wendy zal Zumba by Wendy meedelen wanneer en hoe het bedrag dient te worden voldaan. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Zumba by Wendy gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Op de diensten van Zumba by Wendy is het BTW-tarief van 9%  van toepassing. De genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen, is Zumba by Wendy gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Tarief aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen (bijvoorbeeld BTW aanpassingen) worden onmiddellijk ingevoerd en kunnen geen reden tot beëindiging van de overeenkomst zijn. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 7 ZIEKMELDING
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Zumba by Wendy. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend.

ARTIKEL 8 GEZONDHEID
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste weten gezond is en fysiek in staat om de instructies van trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Zumba by Wendy aan te gaan, zijn arts te raadplegen.

ARTIKEL 9 VERTROUWELIJKHEID
Zumba by Wendy is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Zumba by Wendy gebruikt. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 10 GESCHILLEN
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Zumba by Wendy. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement Almelo. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

 RECHT EN GESCHILLEN

  • Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen zullen aan de ter zake bevoegde Nederlandse rechter worden voorgelegd