Algemene
Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Bosch Management Support, hierna te noemen opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen met Bosch Management Support door partijen.

Artikel 1 | Toepasselijkheid
Opdrachtnemer staat niet in een gezagsverhouding tot opdrachtgever en kan het aangeboden werk ook op een andere locatie uitoefenen.

Door met opdrachtnemer een overeenkomst aan te gaan, doet opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden, zodat op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever uitsluitend de door opdrachtnemer gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en kunnen door opdrachtnemer zonder opgaaf van reden geweigerd worden.

Artikel 2 | Partijen
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Opdrachtnemer: Bosch Management Support te Enschede.
b. Opdrachtgever: iedere rechts- of natuurlijke persoon die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n), en/of erfgename(n).
c. Overeenkomst: elke aanbieding van opdrachtnemer, aanvaard door opdrachtgever, dan wel elke opdracht verstrekt door opdrachtgever aan opdrachtnemer en door deze laatste aanvaard.
d. Diensten: in het kader van een overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever verrichte werkzaamheden door opdrachtnemer.

Een wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor opdrachtnemer ontstaan en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van opdrachtnemer onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.

Bedingen op grond waarvan opdrachtnemer een leveringsverplichting op zich neemt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de te leveren respectievelijk af te nemen diensten aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

De honorering van opdrachtnemer berust op uurtarieven c.q. dagdeeltarieven, tenzij een andere wijze van beloning is overeengekomen. De geldende tarieven zijn opgenomen in de overeenkomst.

Artikel 3 | Honorarium, kosten, tarieven
Reiskosten worden naast de tarieven afzonderlijk in rekening gebracht, conform het afgesproken tarief.

Voor zover niet uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn bedragen altijd exclusief omzetbelasting.

Declaraties van het verschuldigde honorarium en overige kosten kunnen na afloop van de opdracht achteraf gedaan worden, tenzij anders overeengekomen.

Opdrachtnemer verplicht zich een verantwoording van uren en kosten bij te houden en op verzoek van opdrachtgever ter inzage beschikbaar te stellen. Deze verplichting geldt slechts dan, indien niet op basis van een overeengekomen vaste vergoeding wordt gewerkt.

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, kunnen door opdrachtnemer extra in rekening worden gebracht, mits één en ander schriftelijk (per E-mail) is vastgelegd.

Artikel 4 | Wijziging in de opdracht
Veranderingen welke daarentegen vermindering van kosten tengevolge hebben, zullen aanleiding geven tot het in rekening brengen van een lager bedrag dan is overeengekomen.

Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering van de opdracht moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever.

Omtrent bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die door opdrachtgever zijn toevertrouwd, moet opdrachtnemer dezelfde zorg aanwenden die zij dienaangaande omtrent haar eigen zaken aanwendt.

Artikel 5 | Eigendommen van opdrachtgever
De opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de in het vorige lid bedoelde zaken gedurende de tijd dat deze aan haar zijn toevertrouwd.

Schetsontwerpen, presentatiemodellen en/of originele beelddragers, zoals drukwerkoriginelen, foto’s, alsmede moederbanden op magnetische dragers (video en studio), blijven te allen tijde in eigendom van opdrachtnemer tenzij anders overeengekomen.

Artikel 6 | Eigendommen van de opdrachtnemer
Opdrachtnemer is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke gegevens zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.

Artikel 7 | Vertrouwelijke informatie
Eigendom van de goederen en rechten blijft aan opdrachtnemer en gaat eerst, voor zover bedongen, over op de opdrachtgever op de dag waarop deze de verschuldigde hoofdsom, renten, kosten en schadevergoedingen ter zake van de geleverde goederen, waaronder begrepen die van voorafgaande leveringen, zal hebben voldaan.

Artikel 8 | Betaling
Alle betalingen dienen binnen 14 dagen na facturatie (mits anders is overeengekomen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever) te worden gestort op de door opdrachtnemer aangewezen bankrekening. Indien opdrachtgever niet binnen de gestelde termijn betaald, is deze van rechtswege in verzuim en kan opdrachtnemer vanaf die datum de wettelijke rente in rekening brengen. Opdrachtgever is aan opdrachtnemer alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien zij een door opdrachtnemer opeisbaar verschuldigde som ondanks ingebrekestelling niet voldoet en opdrachtnemer de vordering aan derden uit handen geeft. Indien  opdrachtnemer conservatoire maatregelen neemt, is voor wat betreft deze kosten geen ingebrekestelling of opeisbaarheid vereist. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten, tenzij de vordering wordt betwist en/of dit tarief niet toereikend dan wel toepasselijk is, in welk geval de kosten worden berekend aan de hand van het tarief per tijdseenheid dat normaliter door de advocaat van opdrachtnemer.

Artikel 9 | Afname
Reclames over facturen of leveringsomvang dient binnen 14 dagen, na datum van de factuur, schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard van de gronden van de reclame(s) aan opdrachtnemer te worden toegezonden.

Artikel 10 | Klachten
De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer uit hoofde van enige overeengekomen leverantie is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in de opdracht, modellen of materialen, die door opdrachtgever zijn verstrekt.

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van opdrachtnemer ontslaat de opdrachtnemer van het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van haar leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen kan doen gelden.

Artikel 11 | Overmacht
Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor opdrachtgever of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door opdrachtnemer verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van opdrachtnemer, dan wel indien de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden anders nadrukkelijk bepalen. De door opdrachtnemer te betalen schadevergoeding wegens een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, zal in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag gelijk aan de totaal bedongen prijs van de aan de opdrachtnemer opgedragen werkzaamheden (exclusief BTW). Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot vergoeding van winstderving, bedrijfsschade, (bijkomende) kosten, indirecte of directe schade aan derden.

In geval van overmacht zal opdrachtnemer daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende 8 dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren.

Door het verstrekken van een opdracht tot gebruik, verveelvoudiging of reproductie van door de Auteurswet of enig industrieel eigendomsrecht beschermde zaken, verklaart opdrachtgever, dat geen inbreuk op het auteursrecht of industrieel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij opdrachtnemer in en buiten rechte voor alle gevolgen uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie voortvloeiende.

Artikel 12 | Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht
Alle intellectuele eigendomsrechten van door opdrachtnemer ontworpen c.q. tot stand gebrachte schetsen, tekeningen, litho’s, foto’s, films, modellen e.d. blijven bij hem berusten, tenzij anders overeengekomen.

Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:
– in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt, ook niet na daartoe door de opdrachtnemer gesommeerd te zijn;
– bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf danwel zijn onderneming;
– bij liquidatie van zijn bedrijf.

Artikel 13 | Beëindiging door opdrachtnemer
Opdrachtnemer heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

De voorwaarden in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.
Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter welke bevoegd is in de vestigingsplaats van opdrachtnemer.